မိခင်နို့စနစ်တကျတိုက်ကျွေးရေးသင်တန်း

  • Event Type

    Training

  • Venue

    West Yangon General Hospital, Yangon

  • Date

    5 January 2018

   34 views
Maternal_Training (3)

Objectives

Please Download here.

Agenda / Program

Please Download here.

List of Participants

Please Download here.

Documents

1. သင်တန်းမှ ဆွေးနွေးတင်ပြချက်များ

Photo Session