အမျိုးသားအဆင့် ရေကောင်းရေသန့်ရရှိရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေးနှင့် တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးလှုပ်ရှားမှုအခမ်းအနား (၂၀၁၉)

  • Event Type

    Ceremony

  • Venue

    Meeting Room, Office No.(4), Nay Pyi Taw

  • Date

    12 December 2019

   53 views
WASH-Launching-Ceremony-at-Union-States-Regions-2019

Objectives

Please Download here.

Agenda / Program

Please Download here.

List of Participants

Please Download here.

Documents

1. The speech of Director General(Union Minister Office)
2. အမျိုးသားအဆင့် ရေကောင်းရေသန့်ရရှိရေး ၊ ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေးနှင့် တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးလှုပ်ရှားမှုအခမ်းအနား (၂၀၁၉) ကျင်းပရေးစီမံချက်

Photo Session