ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဗဟုသုတဆန်းစစ်ချက် တွေ့ရှိချက်များ အသိပေးခြင်းနှင့် ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းဆိုင်ရာသင်တန်း

  • Event Type

    Training

  • Venue

    Aung San Tuberculosis Hospital, Yangon

  • Date

    15 June 2018

   10 views
Civil_Regulations_Training (1)

Objectives

Please Download here.

Agenda / Program

Please Download here.

List of Participants

.

Documents

Photo Session